Location: Home > Team

Team

Principal Investigator

Lab Administrator

All Faculty

Postdoctoral Fellow

All Members Show/Hide

Ph.D

Wenxi Li (2021)
Jiayi An (2024)
Manchang Jin (2024)
Wentao Chen (2023)
Tianyun Wang (2023)
Yixin Li (2022)
Zhihong Liu (2021)
Lifan Wu (2021)
Zebin Gao (2021)
Chui Kong (2021)
Xiaoge Wang (2024)
Shengrong Qin (2024)
Yuhan Hao (2024)
Shuran Liu (2024)
Zhangtian Ma Tai (2024)
Tieru Wang (2024)
Zhan Shi (2024)
Zhexuan Cao (2023)
Jiayin Zhao (2023)
Peisheng Ding (2023)
Pengchang Zheng (2023)
Siqing Zuo (2023)
Xinhong Xu (2023)
Yansen Jing (2023)
Haoxiang Wang (2022)
Ruofan Tang (2022)
Yihan Niu (2022)
Yunmin Zeng (2022)
Yiliang Zhou (2022)
Yanchen Guo (2021)
Yun Zhao (2021)
Guangpu Li (2021)
Feihao Sun (2021)
Yeyi Cai (2021)
Yuduo Guo (2020)
Jiaxin Liu (2020)
Mingrui Wang (2020)
Jiachen Xie (2020)
Yifan Chen (2020)
Jiaqi Fan (2019)
Yitong Chen (2019)
Guoxun Zhang (2019)
Tao Yan (2019)
Yi Zhang (2018)
XuKang Wang (2018)

Master

Longtao Tan (2024)
Boyang Zang (2022)
Meidai Xuan Yuan (2022)
Yuling Wang (2021)
Xiaohang Yu (2021)
Lekang Yuan (2021)