Location: Home > Team > All Faculty > Content

All Faculty

Hui Qiao

Associate Professor

Department of Automation, Tsinghua University

Office Phone:+86-10-62773621

Email:qiaohui@tsinghua.edu.cn

Google Scholar Citation (Since 2021): 661, h-index: 13

Research direction

Computational Imaging, Artificial Intelligence, Biomedical Engineering


Education and Experience:

12/2023 – Present, Associate Professor at Department of Automation, Tsinghua University

04/2021 – 12/2023, Assistant Professor at Department of Automation, Tsinghua University

01/2019 – 04/2021, Postdoc. at Department of Automation, Tsinghua University

08/2013 – 01/2019, Ph.D. Control Science and Engineering, Tsinghua University

11/2015 – 11/2016, Visiting Graduate Student, CSAIL, Massachusetts Institute of Technology

08/2009 – 07/2013, B.Eng. Department of Automation, Tsinghua University


Representative Publications in past 3 years (# co-first author, * corresponding author):

1、 Zhanping Zhou#, Chenyang Zhao#,Hui Qiao*, Ming Wang, Yuchen Guo, Qian Wang*, Rui Zhang, Huaiyu Wu, Fajin Dong, Zhenhong Qi, Jianchu Li, Xinping Tian, Xiaofeng Zeng, Yuxin Jiang, Feng Xu*, Qionghai Dai*, Meng Yang*. RATING: Medical knowledge-guided rheumatoid arthritis assessment from multimodal ultrasound images via deep learning,Patterns, Oct. 2022, 3(10): 100592.

2、Hongman Wang#,Hui Qiao#, Jingyu Lin, Rihui Wu, Yebin Liu, Qionghai Dai*. Model Study of Transient Imaging with Multi-Frequency Time-of-Flight Sensors,IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Oct. 2021, 43(10): 3523-3539.

3、Xinyang Li#, Guoxun Zhang#,Hui Qiao#, Feng Bao, Yue Deng, Jiamin Wu, Yangfan He, Jingping Yun, Xing Lin, Hao Xie, Haoqian Wang*, Qionghai Dai*. Unsupervised content-preserving transformation for optical microscopy,Light: Science & Applications, Mar. 2021, 10(1): 44.

4、Zi-Hao Bo#,Hui Qiao#, Chong Tian#, Yuchen Guo, Wuchao Li, Tiantian Liang, Dongxue Li, Dan Liao, Xianchun Zeng, Leilei Mei, Tianliang Shi, Bo Wu, Chao Huang, Lu Liu, Can Jin, Qiping Guo, Jun-Hai Yong, Feng Xu*, Tijiang Zhang*, Rongpin Wang*, Qionghai Dai*. Toward human intervention-free clinical diagnosis of intracranial aneurysm via deep neural network,Patterns, Feb. 2021, 2(2): 100197.

5、Haoxiang Wang, Tao Yu*, Tianwei Yang,Hui Qiao*, Qionghai Dai. Neural Physical Simulation with Multi-Resolution Hash Grid Encoding,Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, Mar. 2024, 38(6): 5410-5418.


Research Focus:

I have been devoted to the investigation of computational light field imaging theories and intelligent data processing technologies. I have demonstrated the coding mechanism of high spatial-temporal resolution light field, which has broken through the bottleneck of the spatial-temporal resolution of the conventional light field imaging system. I have proposed an unsupervised microscopic image transformation method, which has got rid of the dilemma of cross-modality optical microscopy under the restriction of physical environment. And I have constructed an intelligent medical image analysis model to assist the clinical diagnosis, which has overcome the application problem of deep learning algorithm in clinical practice. My future work plans to investigate the high-dimensional and high-throughput light field imaging and the data processing and analysis.


Honors & Awards:

2023 ICBS Frontiers of Science Award

2022 Ten most significant advances for optics in China, Optics Award

2022 Outstanding Editor for Light: Advanced Manufacturing

2021 Outstanding Postdoctoral Fellow at Tsinghua University (Top 10)

英文名 职称 Associate Professor
院系 Department of Automation, Tsinghua University 邮箱 qiaohui@tsinghua.edu.cn
办公室电话 +86-10-62773621 引用 Google Scholar Citation (Since 2021): 661, h-index: 13
其他